Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Marjolein Mol Consultancy (MMC) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien MMC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Grondslag offerte
Offertes zijn geldig gedurende 5 werkdagen tenzij in de offerte anders is aangegeven.
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij / zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Uitvoering van de overeenkomst
MMC zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De opdracht wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd.
Feiten en omstandigheden die ontstaan door wijzigingen in het beleid en / of de organisatie van opdrachtgever of door wijzigingen in de directe (markt)omgeving van opdrachtgever dienen onverwijld aan MMC te worden gemeld zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening mee wordt gehouden.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en bevoegdheden
MMC maakt in beginsel gebruik van haar eigen bedrijfsmiddelen tenzij opdrachtgever anders verzoekt. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten die MMC nodig heeft. Dit geldt ook voor toegang tot (financiële) informatiesystemen, terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever die bij de opdracht betrokken zijn alsmede het verlenen van volmachten en bevoegdheden welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

5. Honorering
Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief. Op basis van bestede tijd en gemaakte kosten wordt maandelijks gefactureerd. Deze honoreringswijze kan afwijken indien in de offerte en / of overeenkomst anders is aangegeven.

6. Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling of enige vorm van aanmaning is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan MMC met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij / zij op een andere wijze tekort in het nakomen van zijn / haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn / haar rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht uit te breiden of indien interne of externe factoren daar aanleiding toe geven. Indien aanpassingen op de oorspronkelijke offerte resulteren in meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, eenzijdig en met onmiddellijke ingang, op een schriftelijke wijze, beëindigen indien de wederpartij: ernstig toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de offerte en / of overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel de bedrijfsvoering staakt.

9. Intellectueel eigendom
Het auteursrecht berust bij MMC. Ook modellen, technieken en concepten die door MMC zijn ontwikkeld voor de uitvoering van de opdracht, of die in het onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van MMC. Het staat opdrachtgever uiteraard vrij stukken te reproduceren voor gebruik in de eigen organisatie.

10. Vertrouwelijkheid
MMC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. MMC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo betracht opdrachtgever maximale discretie inzake MMC jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van MMC geen door haar opgestelde rapportages aan derden ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
MMC sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen directe en / of indirecte schade.
Opdrachtgever zal MMC schadeloos houden en vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de opdracht.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MMC. De aansprakelijkheid, als gevolg van opzet of grove schuld, zal nimmer meer bedragen dan de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

12. Belastingen
Beide partijen verplichten zich om de belastingen te betalen die voortkomen uit hetgeen in de offerte en overeenkomst is beschreven.

13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze voorwaarden zijn op 2 januari 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Marjolein Mol
Management Consultancy Services
Wegedoornweg 18
2015KR Haarlem
KvK nummer
28091597
BTW nummer
NL002079630B38